Statuten/Huishoudelijk Reglement

Door op de link statuten / Huishoudelijk Reglement te drukken verschijnen de statuten / huishoudelijk documenten

Privacyverklaring van HSV Visscherslust Waalwijk

HSV Visscherslust is gevestigd te Waalwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 


Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk regelement in het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens
HSV Visscherslust Waalwijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 HSV Visscherslust verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
Zich inschrijft / aanmeldt als lid
Contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.)


1.2 HSV Visscherslust verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 • Voorletters en naam 
 • Geboortedatum 
 • Adres 
 • Email adres 
 • Telefoonnummer 
 • Geslacht 
 • IBAN rekeningnummer 
 • Vispasnummer 
 • Lidmaatschapsnummer 
 • Afdelingsgegevens (wedstrijd/vliegvis/karper etc.) 
 • Browsercookies 


1.3 HSV Visscherslust gebruikt deze gegevens om:

 • Het verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten 
 • Voorlichting 
 • Handhaving 
 • Organiseren van wedstrijden of afdelingsbijeenkomsten 


2. Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met HSV Visscherslust via  of per e-mail:  voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop HSV Visscherslust persoonsgegevens verwerkt. 
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring 
 • Inzage in de persoongegevens die HSV Visscherslust met betrekking tot u verwerkt. 
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Visscherslust. 


3. Beveiliging van uw gegevens
 • HSV Visscherslust zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 
 • HSV Visscherslust treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. 


4. Derden
 • HSV Visscherslust kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: de afdelinghoofden (van de afdelingen waarvan u heeft aangegeven deel van te willen uitmaken) voor het op de hoogte brengen van leden van de georganiseerde activiteiten. 
 •  HSV Visscherslust verstrekt uw gegevens niet aan andere derden tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 


4. Wijzigingen
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Waalwijk, mei 2018