Visreglementen

Website: www.hsvvisscherslust.mijnhengelsportvereniging.nl
Facebook: HSV Visscherslust
Facebook: Karperafdeling Visscherslust Waalwijk

Indien u twijfelt of u voor een bepaald water wel de juiste vispas en vergunning heeft kunt u dit op zoeken op www.visplanner.nl of op de Visplanner App (IOS of Android).

Algemene voorschriften:
Het bestuur van H.S.V. Visscherslust te Waalwijk verklaart dat, met inachtneming van de Visserijwet, alsmede met alle in dit bewijs van lidmaatschap c.q. deze vergunning opgenomen voorwaarden en bepalingen, het lid van de vereniging het recht heeft om te vissen in de onderstaande wateren conform de in de vergunningen aangegeven voorwaarden, met 2 hengels, met inachtneming van de daartoe gestelde wettelijke bepalingen. Verderop in deze vergunning zijn de belangrijkste Visserijwet en- regels samengevat. Let op, deze samenvatting is niet volledig. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende Visserijwet en -regels. De complete lijst kun u vinden op www.sportvisserijnederland.nl  Als bewijs van lidmaatschap is uitsluitend de Vispas van toepassing. Royement als lid volgt als de houder(ster) van de vispas een ander hiervan gebruik laat maken. 

Opzegging van het lidmaatschap kan:
• via mijnvispas.nl
• e-mail aan info@hsv-visscherslust.nl

Opzeggen moet gebeuren voor 1 oktober van het jaar, dat vooraf gaat aan het jaar waarvoor uittreding wordt verzocht.

Aansprakelijkheid:
HSV Visscherslust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, ongevallen en/of schade, opgelopen op of aan haar viswateren of botensteigers, hoe dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan. Zij wijst met name op de voor kinderen gevaarlijke 'Bergsche Maas' en de wielen in de 'Heerlijkheid van Dr. Weyers'.

Controle:
De leden zijn verplicht, na legitimatie door de controleur, op de eerste aanvraag inzage te geven in hun bescheiden, de vangst en zonodig hun bagage te laten controleren.
De controleurs zijn verplicht alle overtredingen aan het bestuur te rapporteren. Indien bij een controle de vereiste vergunning(en) en de vispas niet kan worden getoond, wordt men geacht zonder vergunning te vissen en kan proces verbaal volgen.
Het in bezit hebben van ondermaatse vis of karper (tenzij men daartoe gerechtigd is), evenals het verkopen of doen verkopen van de vangsten is ten strengste verboden en kan royement tot gevolg hebben.

Gepleegde overtredingen:
Bij overtreding van het reglement en/of bepalingen wordt men geacht zonder vergunning te vissen. Dit kan dit leiden tot proces verbaal, alsmede tot schorsing of verwijdering uit de vereniging. 
Bedenk dat bij overtredingen een met veel moeite verkregen recht voorgoed verloren kan gaan.

Aanvullende bepalingen HSV Visscherslust:
  1. Nachtvissen. Toegestaan op eigen wateren m.u.v. de wielen te Elshout. Op alle wielen is het verboden om ’s-nachts te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang;
  2. Parkeerverboden. Aan de Elshoutse Wielen, met name aan de Grote Koppelwiel, is het ten strengste verboden auto's aan het water te parkeren. Men mag, bij hoge uitzondering, gebruik maken van de berm onder aan de dijk langs de slootkant. Ook is het ten strengste verboden auto's te parkeren op of langs de toegangen naar wei- en akkerland;
  3. Verbod op vissen met gekleurde maden. Op alle wateren van HSV Visscherslust is het ten strengste verboden om met gekleurde maden te vissen. Tegen overtreders zal streng worden opgetreden!;
  4. Minimummaat snoek 60cm in WATEREN 1 t/m 5. In afwijking van wat staat vermeld in het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van de Visserijwet is de minimummaat voor snoek uit beheerdoelstellingen vastgesteld op 60 cm. Snoek kleiner dan 60 centimeter moet direct in hetzelfde water worden teruggezet;
  5. Karper dient ten alle tijden terug gezet te worden in hetzelfde water. Er mag geen karper worden meegenomen of worden overgezet naar een ander water;
  6. Looprechten. Voor zover de grond langs het water waarop HSV Visscherslust visrecht heeft, geen eigendom of openbare weg is, zijn door de vereniging looprechten verworven. Betreding van deze gronden is echter uitsluitend toegestaan voor het uitoefenen van de hengelsport;
  7. De leden worden er verder op gewezen:
    • Geen hekken open te laten staan, hekken moeten te allen tijde worden gesloten!;
    • Niet door hooi-, gras- en teelland te lopen, anders dan over bestaande paden;
    • Geen graszoden uit te trekken of te steken, of andere eigendommen van derden te beschadigen of te verontreinigen;
    • Geen voerresten, papier, plastic of ander afval langs de wateren achter te laten of in het water te werpen;
    • Géén honden los te laten aan onze viswateren;
    • Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon achtergelaten te worden;
    • Verboden te barbecueën, een kampvuur of enig ander vuur maken

Visrechten HSV Visscherslust

1. Op machtiging van Federatie Zuidwest Nederland
Het afwateringskanaal ‘‘s-Hertogenbosch – Drongelen, voor wat betreft het gedeelte liggende in de gemeente Waalwijk, vanaf de Brug Valkenvoortweg (hm-paal 177) tot aan de Bovenlandsche Sluis
Let op: het zgn. ‘Stukske” beneden de Bovenlandsche Sluis tot aan de Bergsche Maas is niet hieronder begrepen.

2. In huur van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
De sloten, gelegen in het winterbed, gelegen aan de zuidelijke oever van de Bergsche Maas, in het westen begrensd door de lijn, gaande vanaf de Peereboomse Sluis aan de noordoever, zuidwaarts dwars over de rivier, en in het oosten begrensd door het toeleidingskanaal naar de Waalwijkse Haven.

3. In huur van Dr. Weyers te Vlijmen
De Heerlijkheid waartoe onderstaande wateren behoren
1. de Doeverense Sluiswiel;
2. de Doeverense Plas;
3. de Weterings Plas;
4. de Grote Koppelwiel
5. de Koningsvliet (Hoofdvliet);
6. het Harten Aas;
7. het Gonne Gat;
8. de Kamperswiel;
9. de Wiel bij de Man.

De Koningsvliet (Hoofdvliet) mag bevist worden, vanaf de brug aan de Heusdenseweg te Elshout, in westelijke richting t/m + 200 meter voorbij de Zeedijk (eind bosrand en rij wilgenbomen).
Alle wateren van Dr. Weyers zijn gelegen in de Heerlijkheid, behorende tot de Hoge-, Middel - en Lage Heerlijkheid Schoutambacht van Oud-Heusden, Elshout en Hulten, gelegen in het kanton Heusden, strekkende aan de oost-, noord- en westzijde van de zgn. Oude Maas, tot aan de ‘territoiren van de dorpen Doeveren, Baardwijk, Drunen en Giersbergen’.

Opmerking:
Op ALLE wielen die gelegen zijn in de Heerlijkheid van Dr. Weyers is het NACHTVISSEN het gehele jaar verboden. Ook mag er NIET vanuit bootjes worden gevist of gevaren!
Natuurmonumenten verleent HSV Visscherslust het looprecht aan de WESTZIJDE van Het Gonnegat en de Harten Aas. De NOORDZIJDE van de Kamperswiel (het bosgedeelte) mag niet worden betreden.

4. Op machtiging van de Gemeente Waalwijk
Zie de Viswaterkaart van de Gemeente Waalwijk welke u bij uw vergunning heeft ontvangen. Of kijk op de website van de gemeente waalwijk. www.waalwijk.nl.

5. Op machtiging van Hengelsportvereniging Maar Geduld Hebben te Waalwijk
Het Zuiderafwateringskanaal, vanaf de Bovenlandsche Sluis te Waalwijk tot aan de Waalwijkse Haven.

6. Diverse wateren van Federatie De Alm en Biesbosch
Voor deze wateren is een speciale vergunning vereist, welke onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap.
Deze vergunning is uitsluitend geldig in combinatie met het lidmaatschapsbewijs van HSV Visscherslust. Voor voorwaarden en bepalingen verwijzen wij u naar de federatieve vergunning.

7. Diverse wateren van Sportvisserij Nederland.
De VISpas vormt samen met de papieren lijsten van Viswateren (ook wel “dikke boekje” genoemd) de wettelijk vereiste schriftelijke toestemming (visvergunning). De digitale versie van de papieren lijsten van Viswateren is gratis te downloaden als VISplanner App. Ook de combinatie VISpas en VISplanner vormt een geldige toestemming.

Samenvatting Wettelijke bepalingen (Let op onderstaande lijst is niet volledig)
U wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende Visserijwet en -regels. De complete lijst kun u vinden op www.sportvisserijnederland.nl

Aassoorten
- Het is verboden om te vissen met een levende vis of ander levend gewerveld dier. Het verbod staat in artikel 1.18 van het "Besluit houders van dieren". Het "Besluit houders van dieren" is gebaseerd op art. 2.3, derde en vierde lid sub a van de Wet dieren;
- Gesloten tijd voor aassoorten. In het tijdvak van 1 april tot en met de laatste zaterdag van mei is het verboden te vissen met de volgende aassoorten:
- Een stukje vis, (ongeacht hoe groot);
- Een dood visje;
- Slachtproducten;
- Alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5cm.

Gesloten tijden
Vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt, mag men in die periode niet voorhanden hebben. Na eventuele vangst moeten deze onmiddellijk in hetzelfde water worden teruggezet.

Gesloten tijd Vissoorten
1 maart tot de laatste zat. In mei Snoek
1 april tot de laatste zat. In mei Snoekbaars en baars
1 april t/m 31 mei Barbeel, kopvoorn, winde
1 november t/m/ 31 januari en van 1 maart t/m 30 april Rivierprik
1 oktober t/m 31 maart Beekforel
Het gehele jaar Aal/paling, zeeforel, zalm, elft, fint, kwabaal, serperling, sneep, vlagzalm, zeeprik en meerval

Minimummaten vissoorten.

Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet u hem direct in hetzelfde water terugzetten.
Vissoort Mimimum maat Vissoort Mimimum maat
Aal/paling 28 cm Kopvoorn 30 cm
Baars 22 cm Rivierprik 20 cm
Barbeel 30 cm Snoek 45 cm
Beekforel 25 cm Snoekbaars 42 cm
Bot 20 cm Zeelt 25 cm